Øresundsbrons bokslut för 2008: Bättre resultat trots den ekonomiska avmattningen

År 2008 präglades av en snabb inbromsning av den ekonomiska tillväxten i Danmark och Sverige på grund av finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Det ledde till en mycket svag ökning av trafiken över Øresundsbron under hösten. Samtidigt ökade räntekostnaderna. Øresundsbro Konsortiets resultat blev ett underskott med 61 milj DKK före värdeförändring, vilket är 28 milj DKK bättre än år 2007.

Biltrafiken över Øresundsbron ökade under 2008 med 5,1 procent jämfört med 2007, Passagerartrafiken med tåg över bron ökade med 10 procent till 10,7 miljoner.

- Finanskrisen och den ekonomiska situationen medför naturligtvis stor osäkerhet hos alla just nu. Men vi har trots allt kunnat behålla en tillväxt under en period när nedgången i privatkonsumtionen i Danmark och Sverige har drabbat många aktörer med negativa siffror, säger Øresundsbrons verkställande direktör Caroline Ullman Hammer.

Øresundsbron nya trafikprognos visar att trafikökningen väntas stanna på en årlig ökning på 2 procent under de två närmaste åren. Men därefter ser det ljusare ut. I prognosen beräknas trafiken på bron att bli fördubblad från cirka 19.400 bilar per dygn under 2008 till 40.000 bilar år 2025.

Trafikprognosen innebär dock att återbetalningstiden av Øresundsbrons lån beräknas bli förlängd från 30 till 34 år, räknat från brons invigning.

Vägtrafikintäkterna ökade under 2008 med 5 procent till 981 milj DKK samtidigt som driftskostnaderna minskade med 6 procent till 285 milj DKK. Driftsresultatet blev en vinst med 1.156 milj DKK före avskrivningar och finansiella poster.

Nettofinansieringskostnaderna ökade med 6 procent till 876 milj DKK som en följd av ett högre ränteläge i Europa och högre inflation.

Valutakursförändringar utgjorde en vinst med 69 milj DKK.

Marknadsvärdeförändringen av företagets skuld utgjorde ett underskott med 1.018 milj DKK Marknadsvärdeförändringen är en post av redovisningsteknisk natur som inte i sig själv har någon påverkan på företagets återbetalningsförmåga.

Det samlade årsresultatet blev ett underskott med 61 milj DKK före värdeförändring och ett underskott med 1.010 milj DKK efter denna post.

Resultatet för de fem senaste åren framgår av nedanstående tabell:

Milj DKK  2004 2005   2006 2007  2008 
Vägtrafikintäkter  668  729  820  934  981
Järnvägsintäkter  408  412  421  429  441
Övriga intäkter  11  13  10  16  19
Intäkter totalt
 1.087  1.154  1.251  1.379  1.441
Driftskostnader  269 276 281  304  285
Resultat före avskrivningar
och finansiella poster
818 878 970 1.075 1.156
Avskrivningar  322  322  324  337  341
Nettofinansieringskostnader  676  697  759  827  876
Resultat före värdeförändring
 -180  -141  -113  -89  -61
Värdeförändring,
valutakurseffekt netto
 6  21  5  127  69
Värdeförändring,
marknadsvärdeeffekt netto
 -453  -423  677  480  -1.018
Årets resultat
 -627  -543  569  518  -1.010
Räntebärande nettoskuld  19.860  19.760  19.686  19.240  18.930
Valutakurs för omräkning till SEK
       78,92  68,04

Liksom under 2007 minskade företagets skuld. Resultatet före avskrivningar och finansiella poster översteg nettofinansieringskostnaderna med 280 milj DKK och bidrog därmed till att minska skulden före värdeförändring. Med hänsyn även tagen till effekten på likviditeten av investeringar och omläggning av låneportföljen har den räntebärande nettoskulden före marknadsvärdeförändring minskat med 310 milj DKK jämfört med 2007. Den bokföringsmässigt redovisade skulden påverkas dessutom av värdeförändringen.
Vägtrafiken ökade med fem procent
Totalt körde 7,1 miljoner fordon, i genomsnitt cirka 19.400 bilar per dag, över bron förra året. Det är som tidigare pendlingstrafiken som ökar mest. Personbilstrafiken totalt ökade med 5,9 procent medan pendlingstrafiken ökade med 19 procent. Antalet bilpendlare uppgår nu till cirka 8.000.

Trots en allmän tillbakagång i marknaden kan lastbilstrafiken notera en ökning med 0,8 procent medan trafiken med bussar minskade med 14,3 procent.

Vägtrafiken på Øresundsbron under 2007 och 2008:

 
Personbilar etc.*
Lastbilar Bussar Totalt
Trafik pr. dag 2007 17.402 927 153 18.482
Trafik pr. dag 2008** 18.304 932 131 19.367
Förändring 5,9% 0,8% -14,3% 5,1%
Marknadsandel 2007 76% 45% 67% 73%
Marknadsandel 2008 77% 46% 67% 75%

* Personbilar inkluderar även varubilar, personbilar med släp samt motorcyklar.
** Skottår.


Passagerartrafiken med tåg ökade med 10 procent till 10,7 miljoner passagerare. Det är också en svagare ökning än på flera år och även för tågtrafiken är det pendlarna som håller uppe trafikutvecklingen.

Med vänlig hälsning
Øresundsbro Konsortiet

Informationsavdelningen
Tel 040-676 6116
green button hover left green button hover right gray button hover left gray button hover right gray reverse button hover left gray reverse button hover right